ده سال کنکور خواص مواد

ده سال کنکور خواص مواد

نوید ایزدگشسب

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱۰ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۲ دقیقه

استاد نوید ایزدگشسب رتبه برتر کنکورهنر سال ۹ مولف چند عنوان کتاب در زمینه درس خواص مواد مدرس دانشگاه و آموزشگاه‌های برتر کنکورهنر

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست . استاد نوید ایزدگشسب رتبه برتر کنکورهنر سال ۹۰، مولف چند عنوان کتاب در زمینه درس خواص مواد، مدرس دانشگاه و آموزشگاه‌های برتر کنکورهنر در این بسته به کمک آکادمی شیشه‌ای آمده و در ده جلسه، ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور سال۸۹ ۲۶ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۸۹ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۰ ۲۱ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۰ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۱ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۱همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۲ ۲۱ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال۹۲ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۳ ۲۳ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۳ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۴ ۲۰ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۴ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۵ ۱۹ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۵ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۶ ۱۹ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۶ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۷ ۲۸ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۷ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۸ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۸ همراه ذکر نکات