ده سال کنکور خواص مواد

ده سال کنکور خواص مواد

نوید ایزدگشسب

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۳,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۲ دقیقه

استاد نوید ایزدگشسب رتبه برتر کنکورهنر سال ۹ مولف چند عنوان کتاب در زمینه درس خواص مواد مدرس دانشگاه و آموزشگاه‌های برتر کنکورهنر

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست . استاد نوید ایزدگشسب رتبه برتر کنکورهنر سال ۹۰، مولف چند عنوان کتاب در زمینه درس خواص مواد، مدرس دانشگاه و آموزشگاه‌های برتر کنکورهنر در این بسته به کمک آکادمی شیشه‌ای آمده و در ده جلسه، ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور سال۸۹ ۲۶ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۸۹ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۰ ۲۱ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۰ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۱ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۱همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۲ ۲۱ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال۹۲ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۳ ۲۳ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۳ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۴ ۲۰ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۴ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۵ ۱۹ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۵ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۶ ۱۹ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۶ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۷ ۲۸ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۷ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکته و تست بخش خواص مواد کنکور۹۸ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خواص مواد کنکور سال ۹۸ همراه ذکر نکات