ده سال کنکور خلاقیت تصویری

ده سال کنکور خلاقیت تصویری

فرید رزاقی

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۱ دقیقه

استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر.

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در آموزشگاه‌های کنکور در این بسته به همکاری آکادمی شیشه ای آمده و در ده جلسه، ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۸۹ ۲۹ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۸۹ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۰ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۰ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۱ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۱ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۲ ۲۰ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۲ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۳ ۱۸ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۳ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۴ ۱۸ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۴ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۵ ۱۶ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۵ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۶ ۲۱ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۶ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۷ ۲۰ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۷ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۸ ۲۳ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۸ همراه ذکر نکات