ده سال کنکور خلاقیت تصویری

ده سال کنکور خلاقیت تصویری

فرید رزاقی

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۳,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۱ دقیقه

استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر.

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در آموزشگاه‌های کنکور در این بسته به همکاری آکادمی شیشه ای آمده و در ده جلسه، ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۸۹ ۲۹ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۸۹ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۰ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۰ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۱ ۲۲ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۱ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۲ ۲۰ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۲ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۳ ۱۸ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۳ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۴ ۱۸ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۴ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۵ ۱۶ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۵ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۶ ۲۱ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۶ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۷ ۲۰ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۷ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکته و تست بخش خلاقیت تصویری کنکور سال۹۸ ۲۳ دقیقه
برسی بخش خلاقیت تصویری کنکور سال ۹۸ همراه ذکر نکات