ده سال کنکور ترسیم فنی

ده سال کنکور ترسیم فنی

حمیدرضا مظاهری

برسی ۵سال کنکور هنر از سال ۹۴ الی ۹۸ داخلی و خارج از کشور


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

۹ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۳۴ دقیقه

بیست سال سابقه ی تدریس درس ترسیم فنی کنکور هنر نویسنده ی بیش از پنج عنوان کتاب در این زمینه سرپرست درس ترسیم فنی قلم چی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال های گذشته نویسنده و ویراستار و طراح سوالات انتشارات قلم چی

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌ ها است. استاد محمدرضا مظاهری مولف پنج عنوان کتاب در زمینه درس ترسیم فنی کنکور هنر و با بیش از ۲۰سال سابقه تدریس این مباحث در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر در این بسته به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده و ودر ده جلسه پنج سال کنکورهنر از ۹۴ الی ۹۸ داخلی و خارج از کشور را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال ۹۴ ۴۳ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۴ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال ۹۴ خارج از کشور ۳۹ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۴ خارج از کشور به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال ۹۵ ۳۳ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۵ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال ۹۵ خارج از کشور ۲۷ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۵ خارج از کشور به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۶ ۴۶ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۶ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال ۹۶ خارج از کشور ۲۷ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۶ خارج از کشور به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۷ ۲۳ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۷ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته وتست بخش ترسیم فنی کنکور سال ۹۸ ۲۹ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۸ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال۹۷ خارج از کشور ۳۶ دقیقه
برسی بخش ترسیم فنی کنکور سال۹۸ به همراه ذکر نکات