ده سال کنکور درک عمومی هنر

ده سال کنکور درک عمومی هنر

علی آزاد

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۵۷ دقیقه

رتبه نه کنکور نود و شش نویسنده کتاب های کنکور هنر برای انتشارات قلم چی و ... طراح سوال و ویراستار انتشارات قلم چی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال گذشته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران مدرس آموزشگاه های برتر کنکورهنر

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد علی آزاد نویسنده چند عنوان کتاب در زمینه درک عمومی هنر، طراح سوال و ویراستار انتشارات قلمچی با سابقه‌ی چندسال تدریس به رتبه برترها، این دوره به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده ودر ده جلسه ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال ۸۹ ۱۹ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۸۹ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۰ ۵۴ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۰ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۱ ۴۷ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۱ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۲ ۵۷ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۲ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۳ ۴۵ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۳ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۴ ۴۱ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۴ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۵ ۴۴ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۵ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۶ ۸ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۶ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۷ ۴۹ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۷ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکه وتست بخش درک عمومی هنر سال۹۸ ۲۹ دقیقه
برسی بخش درک عمومی هنر کنکور سال ۹۸ همراه ذکر نکات