نکته وتست خلاقیت تصویری

نکته وتست خلاقیت تصویری

فرید رزاقی

مرور کتاب به کتاب، مرور آزمون‌های جامع و آزمون‌های سنجش چند سال اخیر


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۳,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۱ دقیقه

استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر.

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان دوره نهایی است. استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در آموزشگاه‌های کنکور در این بسته به همکاری آکادمی شیشه ای آمده وبا مرور کتاب‌های کارگاه هنرهای جدید و قدیم ۱و۲، مبانی هنرهای تجسمی سال دهم، مبانی هنرهای تجسمی دکتر حلیمی دکترنامی و آرمین هافمن، صفحه آرایی، خط در گرافیک، طراحی ۱و۲، شیوه طراحی ذهنی آقای ناصر پلنگی، انسان فضا طراحی و تصویر سازی و مرور آزمون‌های جامع و ماهانه سنجش در چند سال اخیر تمامی مباحث درس خلاقیت تصویری کنکورهنر را در ۴ساعت ویدیو و بیش از ۴۰۰تست جمع‌بندی نموده.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنرهای قدیم ۱و۲ ۲۴ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنرهای قدیم ۱و۲به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید ۱ ۱۹ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید ۱ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید۲ ۲۱ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید ۲ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب مبانی هنرهای تجسمی ۲۲ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب مبانی هنرهای تجسمی سال دهم به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب اصول فرم و طرح ونگ ۲۸ دقیقه
بررسی ۲۹ تست از کتاب اصول فرم و طرح ونگ به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی ششم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب مبانی هنرهای تجسمی حلیمی ۸ دقیقه
بررسی ۹ تست از کتاب مبانی هنرهای تجسمی حلیمی به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب چاپ ۱۵ دقیقه
بررسی ۲۱ تست از کتاب چاب به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب صفحه آرایی ۱۱ دقیقه
بررسی ۱۹ تست از کتاب صفحه آرایی به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی نهم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب خط در گرافیک ۱۳ دقیقه
بررسی ۱۹ تست از کتاب خط در گرافیک به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی دهم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب طراحی ۱و۲ ۱۲ دقیقه
بررسی ۱۹ تست از کتاب طراحی ۱و۲ به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی یازدهم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب طراحی ذهنی ۹ دقیقه
برسی ۱۵ تست مرور کتاب به کتاب طراحی ذهنی استاد ناصر پلنگی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوازدهم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب انسان، فضا،طراحی و تصویرسازی ۱۴ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب انسان، فضا،طراحی و تصویرسازی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سیزدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۲۹ دقیقه
برسی ۴۰ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهاردهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۳۶ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پانزدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۱۳ دقیقه
برسی ۲۵ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی شانزدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۱۴ دقیقه
برسی ۲۵ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۴۴ دقیقه
برسی ۸۴ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هجدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۴۶ دقیقه
برسی ۶۰ تست و مرور ۳ آزمون دوره‌ای سنجش به همراه ذکر نکات