نکته وتست خلاقیت تصویری

نکته وتست خلاقیت تصویری

فرید رزاقی

مرور کتاب به کتاب، مرور آزمون‌های جامع و آزمون‌های سنجش چند سال اخیر


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۳,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۳۰ دقیقه

استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر.

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان دوره نهایی است. استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در آموزشگاه‌های کنکور در این بسته به همکاری آکادمی شیشه ای آمده وبا مرور کتاب‌های کارگاه هنرهای جدید و قدیم ۱و۲، مبانی هنرهای تجسمی سال دهم، مبانی هنرهای تجسمی دکتر حلیمی دکترنامی و آرمین هافمن، صفحه آرایی، خط در گرافیک، طراحی ۱و۲، شیوه طراحی ذهنی آقای ناصر پلنگی، انسان فضا طراحی و تصویر سازی و مرور آزمون‌های جامع و ماهانه سنجش در چند سال اخیر تمامی مباحث درس خلاقیت تصویری کنکورهنر را در ۴ساعت ویدیو و بیش از ۴۰۰تست جمع‌بندی نموده.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنرهای قدیم ۱و۲ ۲۴ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنرهای قدیم ۱و۲به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید ۱ ۱۹ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید ۱ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید۲ ۲۱ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب کارگاه هنر جدید ۲ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب مبانی هنرهای تجسمی ۲۲ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب مبانی هنرهای تجسمی سال دهم به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب مبانی هنرهای تجسمی ۳۸ دقیقه
برسی ۱۲۴ تست مرور کتاب به کتاب مبانی هنرهای تجسمی دکتر حلیمی دکترنامی و آرمین هافمن، مبادی سواد بصری، اصول فرم و طرح، چاپ، خط در گرافیک، صفحه آرایی و طراحی ۱و۲ به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب طراحی ذهنی ۹ دقیقه
برسی ۱۵ تست مرور کتاب به کتاب طراحی ذهنی استاد ناصر پلنگی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست مرور کتاب به کتاب انسان، فضا،طراحی و تصویرسازی ۱۴ دقیقه
برسی ۲۰ تست مرور کتاب به کتاب انسان، فضا،طراحی و تصویرسازی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۲۹ دقیقه
برسی ۴۰ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۳۶ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۱۳ دقیقه
برسی ۲۵ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی یازدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۱۴ دقیقه
برسی ۲۵ تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوازدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۴۴ دقیقه
برسی 84 تست و مرور آزمون جامع سنجش به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سیزدهم: نکته و تست و مرور آزمون‌های سنجش ۴۶ دقیقه
برسی ۶۰ تست و مرور ۳ آزمون دوره‌ای سنجش به همراه ذکر نکات