نکته و تست درک عمومی هنر

نکته و تست درک عمومی هنر

علی آزاد

۷ساعت ویدیوی آموزشی به همراه ۳۰۰تست تالیفی


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۷ دقیقه

رتبه نه کنکور نود و شش نویسنده کتاب های کنکور هنر برای انتشارات قلم چی و ... طراح سوال و ویراستار انتشارات قلم چی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال گذشته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران مدرس آموزشگاه های برتر کنکورهنر

استاد علی آزاد، نویسنده چند عنوان کتاب در زمینه درک عمومی هنر، طراح سوال و ویراستار انتشارات قلمچی با سابقه‌ی چندسال تدریس به رتبه برترها، این دوره نکته و تست را با بیش از ۳۰۰ تست تالیفی در هفت ساعت ویدیوی آموزشی، تمامی مباحث تاریخ هنر ایران و تاریخ هنرجهان را مورد جمع بندی قرار میدهد و شما را آماده مبحث درک عمومی هنر کنکورهنر می‌نماید. .

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست تاریخ هنر جهان ۴۳ دقیقه
برسی ۱۳۰ تست تاریخ هنر جهان به همراه ذکر نکات بخش۱
جلسه‌ی دوم: نکته و تست تاریخ هنر جهان ۴۵ دقیقه
برسی ۱۳۰ تست تاریخ هنر جهان به همراه ذکر نکات بخش۲
جلسه‌ی سوم: نکته و تست تاریخ هنر جهان ۴۵ دقیقه
برسی ۱۳۰ تست تاریخ هنر جهان به همراه ذکر نکات بخش۳
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست تاریخ هنر جهان ۴۴ دقیقه
برسی ۱۳۰ تست تاریخ هنر جهان به همراه ذکر نکات بخش۳
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست تاریخ هنر جهان ۴۲ دقیقه
برسی ۱۳۰ تست تاریخ هنر جهان به همراه ذکر نکات بخش۴
جلسه‌ی ششم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۲۲ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش ۱
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۲۲ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش۲
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۲۲ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش ۳
جلسه‌ی نهم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۲۲ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش۴
جلسه‌ی دهم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۲۲ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش۵
جلسه‌ی یازدهم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۲۱ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش ۶
جلسه‌ی دوازدهم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۱۷ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش ۷
جلسه‌ی سیزدهم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۱۶ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش۸
جلسه‌ی چهاردهم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۱۳ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش ۹
جلسه‌ی پانزدهم: نکته و تست تاریخ هنر ایران ۱۳ دقیقه
برسی ۱۷۰ تست تاریخ هنر ایران به همراه ذکر نکات بخش ۱۰